O nás

Sme občianske združenie dobrovoľníkov, ktorí sa snažia prezentovať históriu Kremnice a propagovať ochranu pamiatok mesta. Založili sme sa na prelome rokov 2000 a 2001. Organizujeme výstavy, prednášky, vydávame publikácie, robíme osvetu a niektoré pamiatky aj sami opatrujeme.​

O histórii Kremnice a dôležitosti zachovania jej historického rázu píšeme články, organizujeme prednášky, diskusie a vydávame aj vlastný časopis.

Aktívne zhromažďujeme cenné artefakty dokresľujce históriu mesta a snažíme sa aj sami opravavovať historicky cenné nehnuteľnosti.

V rokoch 2001 – 2003 sa naše združenie venovalo najmä údržbe, opravám a záchrane historických objektov. Snaha o záchranu hmatateľných pamätníkov minulosti vyplynula z teoretických i praktických skúseností členov združenia. V spolupráci s jednotlivcami i občianskymi združeniami sme sa pokúsili znovuobjaviť pôvodné technológie a postupy, ktoré si síce vyžadujú aspoň základnú remeselnú zručnosť, ale zároveň bývajú najlacnejšie a najúčinnejšie, pretože v sebe skrývajú stáročiami overené skúsenosti našich predkov. Samozrejme v zložitejších prípadoch sa majitelia historických objektov nevyhnú náročnejším a nákladnejším rekonštrukčným technológiám. Keďže však niekedy môže aj drobný nenáročný zásah zabrániť záhube pamiatky, ktorá je zvyčajne spôsobená nedostatočnou alebo úplne zanedbanou údržbou, pokúsili sme sa aj my svojou troškou prispieť k záchrane niektorých objektov.

Otázky a odpovede

Prečo bijeme na poplach?

Lebo dochádza k nenávratným stratám celospoločenských kultúrnych a historických hodnôt. Východiskom z dnešnej nepriaznivej situácie môže byť len zmena celkového vnímania starostlivosti o historické budovy, ktorá popri záchrane pôvodných hodnôt vôbec nemusí znamenať zhoršenie kvality bývania.

Kde sa stala chyba?

Za éry socializmu sa vehementne uplatňoval kult novosti a to nielen v bežnom živote spoločnosti, ale nelogicky aj v pamiatkovej starostlivosti. Nové technológie však boli deštruktívne a štátny podnik Pamiatkostav historické objekty ekonomicky náročným spôsobom devastoval. Kult novosti sa bohužiaľ prejavuje aj dnes. Majitelia pamiatok si to neuvedomujú a svojimi radikálnymi a zbytočne nákladnými prestavbami znehodnocujú a znásilňujú svoj vlastný majetok.

Čo môže byť na starom dome cenné?

Za autentické hodnoty historického objektu považujeme nielen zachované pôvodné stavebné konštrukcie ako napríklad murivo, systém historickej kanalizácie, klenby, krov strechy, ale aj pôvodný ochranný plášť v podobe historickej krytiny, exteriérových a interiérových omietok, ďalej historické schodiskové konštrukcie, drevené stropy, dvere, okná aj dlažby. Všetky spomenuté jednotlivosti pokiaľ sú zachované a odborne konzervované s rešpektom k ich prirodzenému veku, vytvárajú svojou pôvodnosťou neopakovateľný pocit z pamiatky, ktorá okrem emocionálnej hodnoty nadobúda aj hodnotu ako nehnuteľnosť.

Cenné sú iba zákonom chránené pamiatky?

Cenný je každý historický artefakt. Nie všetky hodnotné historické objekty v Kremnici sú zahrnuté do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok. Starostlivosť o týchto svedkov našej bohatej minulosti by mala byť, tak ako vo všetkých kultúrnych krajinách, vecou všeobecného spoločenského záujmu a tak trochu aj lokálpatriotizmu. Vlastniť historický objekt znamená veľkú zodpovednosť za cennosť.

Ako rekonštruovať historický dom?

Aby mohol architekt zodpovedne vypracovať projektovú dokumentáciu akýchkoľvek stavebných úprav historického objektu, potrebuje mať v rukách kvalitné podklady s presne popísaným a zdokumentovaným predmetom pamiatkovej ochrany. Vyhnete sa tak nechceným poškodeniam hodnotných častí pamiatky, ktoré bývajú zvyčajne na prvý pohľad ťažko rozlíšiteľné, keďže to môžu byť napríklad aj prekryté nástenné maľby, zamurované kamenné články a podobne. Tieto podklady môže na základe sondážneho výskumu vypracovať Pamiatkový úrad alebo odborne spôsobilá osoba.

Prečo by to mali majitelia pamiatok robiť?

Dobre zrekonštruovaná pamiatka pôsobí prirodzene pôvodným dojmom a zároveň spĺňa hygienické požiadavky dnešnej doby. Samozrejme s tým súvisí aj určitá sebareflexia vlastníkov historických budov. Ak chcem byť vlastníkom historického objektu, mal by som rešpektovať jeho špecifiká a funkčné obmedzenia. K historickej stavbe nemožno pristupovať ako k novostavbe. Každý zámer je potrebné vopred zvážiť vo vzťahu k reálnym obmedzeniam pamiatkovej ochrany daného objektu. Dôležité je osloviť architekta, ktorý rozumie rekonštrukcii historických budova a riadiť sa jeho radami.