Kremnický letopis 26

Časopis vo formáte PDF

Obsah

– Stručné dejiny Kremnice od počiatkov do konca 14. storočia / Daniel Haas Kianička
– Príspevok k biografi i kremnického organárskeho majstra Martina Zorkovského staršieho / Radoslav Ragač
– Z histórie atletiky v Kremnici / Peter Berčík, editor
– Pavol Križko a jeho zásluhy o rozvoj múzejníctva na Slovensku, zvlášť v Kremnici / Daniel Haas Kianička