Daniel Kianička: Kremnica – mesto príbehov

Kapitoly z dejín mesta v 18. storočí. Mesto Kremnica, Kremnica 2008, 242 s.

Kniha vyšla v roku 2008 vyšla pri príležitosti 680. výročia založenia mesta Kremnice. Jej vydavateľom je Mesto Kremnica, autor pracuje v kremnickom múzeu, zároveň je predsedom občianskeho združenia SOS Kremnica.

Kniha je určená odbornej obci i laickej verejnosti. Metodologicky vychádza z postulátov historickej antropológie, Kniha je rozdelená do šiestich kapitol, každá z nich do troch podkapitol. Hlavným motívom je detailný opis návštevy cisára Františka Lotrinského v Kremnici v roku 1751. Množstvo historických prameňov k tejto udalosti umožňuje nazrieť za oponu strohých faktov a čísel a spoznať “každodenný život“ obyvateľov Kremnice v 18. storočí. Téme každodennosti sú v rozšírenej miere venované vždy druhé podkapitoly jednotlivých kapitol. Hovoria o hmotnej kultúre (bývanie, odievanie), zločine a treste, ako aj o voľnom čase a jeho využívaní. Dopĺňajú ich dobové opisy mesta a state o mestskej samospráve, mincovni, baníctve a remeslách. Jednotlivé kapitoly uzatvárajú podkapitoly, ktoré by bolo možné označiť ako „príbehy”. Hovorí sa v nich o niektorých pozoruhodných aspektoch z dejín mesta (alchýmia, strieborní jazdci, permoníci) alebo o zaujímavých ľudských osudoch (tajomný gvardián, vrahyňa vlastného dieťaťa, moreplavec).

Azda trochu nezvyčajné formálne i grafické členenie knihy je inšpirované tzv. kremnickou františkánskou kronikou, ktorú začal písať predstavený tunajšieho konventu Benedikt Mayerl v roku 1742. Kapitoly sú označované podobne ako v kronike latinským spojením caput prima (secunda, tertia, quarta, quinta a sexta), teda kapitola prvá (… až šiesta) a podkapitoly paragrafmi s jednotným číslovaním od I do XVIII. Všetky časti knihy sú navzájom previazané a tvoria jeden výpovedný celok, jednotlivé oddiely však možno čítať aj samostatne. Knihu možno použiť aj ako prehľadnú príručku k dejinám Kremnice 18. storočia. Čitateľ, ktorého dejiny mesta v 18. storočí zaujímajú komplexne, si ju môže prečítať celú. Ten, koho oslovia iba niektoré aspekty zo života mesta alebo bude hľadať rozptýlenie pri zaujímavom “príbehu”, môže čítať jednotlivé časti v ľubovoľnom poradí, resp. tvoriť si z nich “mozaiky” s parciálnymi dejovými líniami.

Knihu si je možné kúpiť v sieti kníhkupectiev Artforum, respektíve objednať na Informačnom centre mesta Kremnica (tel.: 045/6744388, tel./fax: 045/6742856, e-mail: infocentrum@kremnica.sk. Cena knihy je 12 eur.

O autorovi:
Mgr. Daniel Kianička (1975) je absolventom Univerzity Komenského – Filozofickej fakulty v Bratislave, kde v rokoch 1993 – 1998 študoval dvojodbor archívnictvo – história. Od roku 1998 pracuje v NBS-Múzeu mincí a medailí Kremnica ako správca fondu medailí a historik, od roku 2001 je externým doktorandom v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V rokoch 2005 a 2006 absolvoval štvormesačný študijný pobyt na Univerzite Viedeň – Inštitúte pre numizmatiku a peňažné dejiny. Zameriava sa na dejiny mesta Kremnice v širších stredoeurópskych súvislostiach. Je autorom okolo 80 vedeckých štúdií a populárno-odborných článkov z tejto oblasti. Ako člen občianskeho združenia SOS Kremnica sa podieľa na vydávaní časopisu o dejinách Kremnice a okolia Kremnický letopis.