Spolupráva: štátna správa – samospráva – občianske združenie

Združenie SOS Kremnica sa aktívne zapojilo do pripomienkovania Stratégie trvalo udržateľného rozvoja mesta Kremnica na roky 2003 až 2010. 

Pri rokovaniach sme sa zasadzovali za to, aby bol kladený väčší dôraz na spoluprácu s mimovládnymi organizáciami a aby boli výraznejšie akcentované historické konotácie mesta pri rozvoji cestovného ruchu.

1. júna 2004 sa zástupca združenia zúčastnil na pôde mesta Kremnice na pozvanie pána primátora Miroslava Nárožného stretnutia s ministrom kultúry Slovenskej republiky, pánom Rudolfom Chmelom. Na stretnutí sa diskutovalo o problematike kultúry a pamiatkovej starostlivosti.

V roku 2002 sa zástupcovia združenia SOS Kremnica pravidelne aktívne zúčastňovali na Okresnom úrade v Žiari nad Hronom na zasadaniach Komisie pre schválenie a prerozdelenie finančných prostriedkov na zachovanie a obnovu kultúrnych pamiatok v Okrese Žiar nad Hronom.