Prečo bijete na poplach?

Lebo dochádza k nenávratným stratám celospoločenských kultúrnych a historických hodnôt. Východiskom z dnešnej nepriaznivej situácie môže byť len zmena celkového vnímania starostlivosti o historické budovy, ktorá popri záchrane pôvodných hodnôt vôbec nemusí znamenať zhoršenie kvality bývania.

Kde sa stala chyba?

Za éry socializmu sa vehementne uplatňoval kult novosti a to nielen v bežnom živote spoločnosti, ale nelogicky aj v pamiatkovej starostlivosti. Nové technológie však boli deštruktívne a štátny podnik Pamiatkostav historické objekty ekonomicky náročným spôsobom devastoval. Kult novosti sa bohužiaľ prejavuje aj dnes. Majitelia pamiatok si to neuvedomujú a svojimi radikálnymi a zbytočne nákladnými prestavbami znehodnocujú a znásilňujú svoj vlastný majetok.

Čo môže byť na starom dome cenné?

Za autentické hodnoty historického objektu považujeme nielen zachované pôvodné stavebné konštrukcie ako napríklad murivo, systém historickej kanalizácie, klenby, krov strechy, ale aj pôvodný ochranný plášť v podobe historickej krytiny, exteriérových a interiérových omietok, ďalej historické schodiskové konštrukcie, drevené stropy, dvere, okná aj dlažby. Všetky spomenuté jednotlivosti pokiaľ sú zachované a odborne konzervované s rešpektom k ich prirodzenému veku, vytvárajú svojou pôvodnosťou neopakovateľný pocit z pamiatky, ktorá okrem emocionálnej hodnoty nadobúda aj hodnotu ako nehnuteľnosť.

Cenné sú iba zákonom chránené pamiatky?

Cenný je každý historický artefakt. Nie všetky hodnotné historické objekty v Kremnici sú zahrnuté do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok. Starostlivosť o týchto svedkov našej bohatej minulosti by mala byť, tak ako vo všetkých kultúrnych krajinách, vecou všeobecného spoločenského záujmu a tak trochu aj lokálpatriotizmu. Vlastniť historický objekt znamená veľkú zodpovednosť za cennosť.

Ako rekonštruovať historický dom?

Aby mohol architekt zodpovedne vypracovať projektovú dokumentáciu akýchkoľvek stavebných úprav historického objektu, potrebuje mať v rukách kvalitné podklady s presne popísaným a zdokumentovaným predmetom pamiatkovej ochrany. Vyhnete sa tak nechceným poškodeniam hodnotných častí pamiatky, ktoré bývajú zvyčajne na prvý pohľad ťažko rozlíšiteľné, keďže to môžu byť napríklad aj prekryté nástenné maľby, zamurované kamenné články a podobne. Tieto podklady môže na základe sondážneho výskumu vypracovať Pamiatkový úrad alebo odborne spôsobilá osoba.

Prečo by som to mal robiť?

Dobre zrekonštruovaná pamiatka pôsobí prirodzene pôvodným dojmom a zároveň spĺňa hygienické požiadavky dnešnej doby. Samozrejme s tým súvisí aj určitá sebareflexia vlastníkov historických budov. Ak chcem byť vlastníkom historického objektu, mal by som rešpektovať jeho špecifiká a funkčné obmedzenia. K historickej stavbe nemožno pristupovať ako k novostavbe. Každý zámer je potrebné vopred zvážiť vo vzťahu k reálnym obmedzeniam pamiatkovej ochrany daného objektu. Dôležité je osloviť architekta, ktorý rozumie rekonštrukcii historických budova a riadiť sa jeho radami.