Kto sme?

Kto sme?

Predseda združenia:

Daniel Haas Kianička

Funkcia:

Mariana Novotná

Funkcia:

Magdaléna Kamhalová

Funkcia:

Luboš Kürthy

Stanovy občianskeho združenia SOS Kremnica

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Názov združenia: SOS Kremnica

Sídlo združenia: Štefánikovo námestie 11/21, 967 01 Kremnica

Združenie SOS Kremnica ( d’alej len „združenie“) je neziskové záujmové združenie fyzických a právnických osôb majúcich záujem uchovávat‘ a zveľaďovať kultúrne pamiatky v Kremnici a okolí. V súlade so zákonom č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov v znení neskorších zmien a doplnkov je právnickou osobou.

Článok II.

Cieľ činnosti 

1) združenie vykonáva svoju činnosť na území mesta Kremnice a jeho okolia pri udržiavaní, rekonštruovaní a zveľaďovaní kultúrnych pamiatok v zmysle platných zákonov;

2) združenie zabezpečuje metodickú pomoc fyzickým a právnickým osobám ‑ majiteľom kultúrnych pamiatok;

3) združenie získava finančné prostriedky na rekonštrukciu a údržbu pamiatok a s tým spojených činností;

4) združenie vykonáva vzdelávaciu a osvetovú činnosť pre verejnosť;

5) združenie organizuje kultúrno – spoločenské akcie;

6) združenie sa venuje vydavateľským aktivitám;

7) združenie sa venuje múzejnej činnosti v súlade s platnými právnymi normami.

Článok III.

Členstvo v združení

Členom sa môže stať každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a zaplatí členský príspevok. Členské každoročne určuje zhromaždenie členov. Členstvo zaniká vystúpením alebo vylúčením pre porušenie stanov.

Článok IV.

Práva a povinnosti členov

Členovia majú právo:

1) zúčastňovať sa na rokovaní zhromaždenia, byť informovaní o činnosti združenia;

2) voliť a byť volení do orgánov združenia;

3) slobodne vyjadrovať svoje názory a predkladať návrhy na zhromaždení a v orgánoch združenia;

4) využívať možnosti a výhody prameniace z členstva;

Členovia majú povinnosť:

1) dodržiavať stanovy a podielať sa na plnení programu združenia;

2) platiť členské príspevky;

3) plniť prijaté uznesenia a aktívne pracovať v orgánoch, do ktorých boli zvolení;

4) chrániť kultúrno–historické pamiatky a svojou činnosťou ich neohrozovať a neznehodnocovať.

Článok V.

Orgány združenia

1) zhromaždenie členov

2) päťčlenné predstavenstvo

3) predseda a podpredseda

4) hospodár

 1. Zhromaždenie členov

je najvyšším orgánom združenia. Zakladajúci snem tvoria delegáti. Zhromaždenie volí členov predstavenstva v trojročných cykloch. Zhromaždenie zvoláva predseda minimálne jedenkrát za rok. Mimoriadne zhromaždenie môže zvolať jedna tretina členov alebo predstavenstvo. Na právoplatnom zhromaždení sa musí zúčastniť nadpolovičný počet členov združenia. Zhromaždenie prijíma závery nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných.

 Zhromaždenie prerokováva a schvaľuje:

 1. a) hlavné zásady a náplň činnosti združenia;
 2. b) stanovy, ich zmeny a doplnky;
 3. c) výšku členského príspevku a spôsob jeho platenia;
 4. d) rozpočet a pravidlá hospodárenia s majetkom;
 5. e) správu o hospodárení a správu o činnosti združenia;
 6. f) prijatie členov  a vylúčenie členov.
 1. Predstavenstvo

je najvyšším orgánom združenia v období medzi zasadnutiami zhromaždenia, a má 5 členov. Predstavenstvo:

 1. a) zasadá najmenej jedenkrát za štvrťrok;
 2. b) zo svojich členov volí predsedu a podpredsedu na tri roky;
 3. c) volí hospodára na tri roky;
 4. d) schvaľuje náplň činnosti na obdobie medzi zhromaždeniami;
 5. e) rozhoduje o prijatí a vylúčení člena;
 6. f) má právo podielať sa v mene združenia majetkovou účasťou na činnosti iných pravnických a fyzických osôb;
 7. h) predkladá zhromaždeniu správy a zodpovedá mu za svoju činnosť.
 1. Predseda

je na čele združenia a predstavenstva. Riadi jeho činnosť a plní úlohy, ktoré mu boli uložené zhromaždením a predstavenstvom. Koná v mene združenia, v mene predstavenstva a za svoju činnosť im zodpovedá. Podpredseda preberá všetky činnosti v neprítomnosti predsedu, alebo na základe jeho poverenia.

Článok VI.

Zásady hospodárenia združenia

 1) majetok združenia tvoria členské príspevky, dotácie, dary, hnuteľný a nehnuteľný majetok, výnosy z majetku a prípadné príjmy z vlastnej doplnkovej podnikateľskej činnosti;

2) združenie je samostatným právnym subjektom a s finančnými prostriedkami hospodári na základe rozpočtu schváleného zhromaždením na príslušný rok.

Článok VII.

Zastupovanie a podpisovanie za združenie

1) združenie zastupuje predstavenstvo, predseda a podpredseda;

2) predseda a podpredseda majú podpisové právo;

3) štatutárnym zástupcom je predseda združenia;

4) v hospodárskych a finančných veciach zaväzujúcich združenie nad 10 000,‑ Sk sa vyžaduje podpis predsedu a jedného člena predstavenstva.

Článok VIII.

Zánik združenia

1) združenie zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe schválenia zhromaždením;

2) združenie zaniká právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení. Pri zániku združenia sa vykoná majetkové vyrovnanie prostredníctvom likvidátora, ktorého menuje zhromaždenie, pričom likvidačný zostatok sa rozdelí medzi členov podľa výšky ročných členských príspevkov.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

1) tieto stanovy nadobúdajú účinnosť po schválení zhromaždením združenia a ich registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky;

2) pri riešení záležitostí, ktoré neupravujú stanovy alebo iné vnútorné dokumenty, sa postupuje podľa platných právnych predpisov.