Dve mimoriadne prednášky Martina Štefánika k dejinám Kremnice v stredoveku

Dňa 9. novembra 2017 sa v Kremnici uskutočnili dve prednášky popredného slovenského historika Martina Štefánika. z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Martin Štefánik je absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (dvojodbor archívnictvo – história). Veľký doktorát získal na Historickom ústave SAV. V súčasnosti na Historickom ústave pôsobí ako vedúci Oddelenia stredovekých dejín.

Martin Štefánik sa vo svojom výskume zameriava na stredovek s dôrazom na dejiny hospodárstva. Systematicky sa pritom venuje aj stredovekým dejinám Kremnice. Nové hodnotné poznatky k tejto téme čerpá z domácich i zahraničných archívov (Taliansko, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Česko). Ako prvý poukázal na predtým málo prebádané ekonomické prepojenia kremnických banských podnikateľov s talianskymi finančnými domami (napríklad Bardiovci, Marsigliovci). Tie v priestore Kremnice investovali značný finančný kapitál a podporili tak rozvoj tunajšieho banského podnikania. Rovnako mali vplyv aj na založenie kremnickej mincovne. Zlato sa v Kremnici v 14. storočí ťažilo v tak enormnom množstve, že ovplyvnilo ceny tohto drahého kovu na svetových trhoch. Takisto malo dopad na rozšírenie produkcie benátskej mincovne. Skrátka, rozvoj Kremnice v stredoveku, predovšetkým v 14. storočí, bol tak veľký, že ak by sme ho chceli porovnať s niečím v súčasnosti, muselo by to byť prinajmenšom na úrovni Londýnskej burzy.

Keďže výskumy historika Martina Štefánika sú vskutku novátorské a pre Kremnicu veľmi dôležité, rozhodlo sa občianske združenie SOS Kremnica v spolupráci so Spolkom banskobystrických historikov a Mestom Kremnica usporiadať v Kremnici jeho malé prednáškové „turné“. Konkrétne išlo o dve prednášky, ktoré sa uskutočnili 9. novembra 2017. Prvá začala o 10.30 doobeda (miesto: kremnické múzeum – prednášková miestnosť) a určená bola študentom kremnických základných a stredných škôl (gymnázium, gymnázium pre sluchovo hendikepovanú mládež, „stará“ i „nová“ základná škola). Podujatia sa zúčastnili pedagógovia vyučujúci dejepis (magistri Barbora Mikulová, Silvia Szabóová, Andrea Ondrejková, Martin Ondrejka) a zhruba 40 študentov. Prednáška bola prispôsobená študijným potrebám študentov (školské osnovy), preto Martin Štefánik pohovoril aj všeobecne o vývoji stredovekých miest. Jadro prednášky tvorila téma Kremnice v 14. storočí – založenie mesta, jeho rozvoj, kremnická mincovňa a ťažba zlata, kremnická banská a mincová komora, investície svetových bankových domov v Kremnici, dobové ceny atď. Prednáška bola spojená s powerpointovou prezentáciou. Podujatie, myslím si, bolo pre študentov veľkým prínosom, pretože vďaka nemu mohli naplno „precítiť silu histórie“ a pochopiť, aké dôležité miesto má Kremnica v slovenských (resp. uhorských a európskych) dejinách.

Druhá prednáška sa uskutočnila v ten istý deň od 16.30 hod. v priestoroch vinotéky „Klubu Labyrint“. Záujem o podujatie bol veľký, zúčastnilo sa ho zhruba až 50 poslucháčov. Prednáška Martina Štefánika bola zameraná na najdôležitejšie body stredovekých dejín Kremnice. Zdôraznil v nej, že Kremnica patrila v stredoveku k najbohatším hospodárskym centrám strednej Európy, čo sa odrazilo aj na finančnej solventnosti obyvateľstva a rozvoji kultúry v meste. V dôsledku prílevu zlata z Kremnice do Talianska po roku 1328 poklesli ceny zlata na svetových trhoch. Dôležité bolo, že v Kremnici vznikla mincovňa a kráľovská komora. Prednáška bola vskutku inšpiratívna a takisto bola sprevádzaná powerpointovou prezentáciou.

Na záver zúčastnení kládli hosťovi zaujímavé otázky a mali aj rôzne doplnky k prezentovanej tematike. Podujatie sa uskutočnilo na adekvátnej spoločenskej úrovni v príjemnom prostredí a bolo spojené s pohostením. Spoločenský rozmer rôznych odborných, resp. odborno-populárnych podujatí je veľmi dôležitý, pretože pomáha účastníkovi fixovať prezentované vedomosti a prináša mu sprievodný zážitok. Za finančnú podporu pri organizácii prednášok historika Martina Štefánika ďakujeme Mestu Kremnica (dotačná komisia, úrad).