Výročie 675 rokov založenia mesta Kremnica

V roku 2003 si mesto Kremnica pripomenulo 675. výročie založenia. Historické podklady k oslavám pripravil Daniel Kianička z občianskeho združenia SOS Kremnica. Zacitujme si krátko z tohto materiálu a
nahliadnime do kremnickej histórie.

Mesto Kremnica patrí k mestám s veľkou minulosťou. Toto dnes neveľké mestečko patrilo najmä v stredoveku k najdôležitejším európskym hospodárskym strediskám. Vďačilo za to najmä svetoznámym baniam na zlato a mincovni. Svedectvom toho sú i starobylé historické uličky Kremnice, pri prechádzke ktorými až mrazí v chrbte…

Kremnica bola osídlená už v tzv. predprivilegiálnom období. Už pred 14. storočím bolo kremnické údolie kolonizované slovenskými a nemeckými roľníkmi a baníkmi. Na mieste neskoršieho mesta existovalo viacero banských osád, ktoré boli zoskupené okolo rotundy sv. Michala. V roku 1328 došlo k zliatiu týchto osád do jedného právneho celku. Na výbežku okolo spomenutej rotundy vyrástol mestský hrad – administratívne, cirkevné a kultúrne centrum mesta, pod ktorým postupne vzniklo samotné kamenné mesto. Začiatkom 15. storočia bolo obohnané obrannými hradbami, ktoré sa vo veľkej miere zachovali dodnes. Udelenie mestských privilégií uhorským kráľom Karolom Róbertom z Anjou bolo impulzom k rozmachu banského podnikania. Veľmi dôležité pre mesto bolo, že tu bola založená aj nová mincovňa…

V Kremnici pôsobilo v minulosti viacero veľkých osobností. Za všetkých spomeňme na tomto mieste rektora kremnickej latinskej školy, dlhoročného notára a neskôr v rokoch 1574, 1577 a 1581 i mestského richtára Leonarda Tielescha, rodáka z Krahúľ pri Kremnici. O jeho schopnostiach a rozhľade sa dopočul dokonca sám panovník Maximilián Habsburský, ktorý si ho dal zavolať do Cách a inokedy aj do Kolína nad Rýnom, aby si vypočul jeho mienku v štátnických záležitostiach…

Veľký význam zohrala Kremnica v minulosti aj v oblasti kultúry. Svedectvom gotického umeleckého cítenia je kremnická cirkevná i svetská architektúta a viaceré nástenné maľby a plastiky – napríklad socha Panny Márie, ktorá je vyobrazená na slovenskej jednokorunovej minci. Skvostami jednotlivých objektov sú najmä prekrásne klenby a vstupné portály…

Kultúrno-spoločensky však vždy žilo celé mesto, svedčí o tom aj bohatá spolková činnosť. Strelecký spolok má svoje počiatky už v 16. storočí. V 19. storočí vznikol v meste napríklad spolok Kasíno i spolok Klub čiernej kávy, mešťania si založili aj športový Korčuliarsky spolok. O bezprostrednosti každodenného života v Kremnici v minulosti svedčí aj veršík zachovaný v kódexe z druhej polovice 14. storočia: Ten spev Boha dôstojný nikdy nepáči sa Bakchovi; Z révy ozajstnej, čo dá čaša života, hej!“ – DK

Pri príležitosti 678. výročia založenia mesta Kremnice usporiadalo Mesto Kremnica 16. novembra 2006 v priestoroch kina slávnostné mestské zastupiteľstvo. Jeho súčasťou bol historicko-kultúrny program pripravený Základnou umeleckou školou v Kremnici. Podklady k programu spracoval člen združenia SOS Kremnica Daniel Kianička.